Mediačeäppõs säämas

Mediačeäppõs peâmm! Lij läddla mediačeäppõõzz kõõskõs AV-arkk õnnum media- da čeäppõsšõddeem mättmateriaaʹlid tuejjeei da taʹrjjeei säiʹmmkääzzkös. Tõt ainsmâtt Lääʹddjânnmest reâuǥõõtti õuddriâdd čeäppniiʹǩǩi tuejjõõzzi da tõõi plaanʼjum mättmateriaali äuʹǩǩummuž vueʹssen mättʼtõõzz. Kääzzkõs lij määusteʹmes ij-ǥa õõlǥat pååđai sizz piâssmõõzz.

Mediačeäppõs säämas -mättʼtempaʹǩat lij rajjum õõutsââʹjest sääʹmteeʹǧǧin. Tõt âânn seʹst kutt jeeʹres âkksaid årra pijjum mediačeäppõstuejjõõzzid da tõõi õhttneei tuâjaid. Tuejjõõzzi ââʹǩǩraajj lij miârkkum juõʹǩǩ tuejjõõzz sâjja.

Tuejjõõzzi pääiʹǩ piâssât tobdstõõttâd mediačeäppõʹsse õuddmiârkkan tuʹmmjeeʹl, mäʹhtt jeeʹres jiõn, karttrajjõõzz leʹbe jieʹllikarttraajjmõõžž tekniikk vaaikte tuejjõõzzi mainnsid da teeʹmid. Tuejjõõzzin ââʹnet jeäʹrbi mieʹldd animaatioid, jeeʹresnallšem mainnâz jååʹđtummuž tekniikk da karttmeiddmõõžž. Mediačeäppõs vuäitt kovveed maaiʹlm, eettmõõžžid da oummuid ǩeukklõs naaʹlin, da tõn pääiʹǩ aaʹššid vueiʹtet taʹrǩstõõllâd jeeʹres vueiʹnnemkuuʹlmin.

Mättmateriaal tuejjõõzz äʹjsmâʹtte juʹrddi da ǩiõččlâsttmõõžži juâkkmõʹšše da jiiʹjjes čeäpplõs õõlmtõʹsse. Tõk tuåimmje saǥǥstõõllmõõžž counnleeʹjen da lââʹzzte nuõri fiʹttjõõzz väʹlddveerd jieʹllikarttjååʹđtummšest moksteejes naaʹlin mušttled tän maaiʹlmest. Mediačeäppõs ainsmâtt määŋgnallšem tuʹlǩǩummšid, õõut grååtnai nääʹll ij leäkku. Mättmateriaal tuåimmai-i puârast vueʹssen karttčeäppõsmättʼtõõzz leâša še määŋglookkâmsilttõõzz da kriittlaž medialookkâmsilttõõzz tuärjjõssân jeeʹres aunnsin da määŋgsueʹrǧǧla mättjemobbvuõđin.

Uʹčteela lij pâi šiõǥǥ ǩiõččâd tuejjõõzzid ouddǩiõʹtte da tobdstõõttâd tõõi plaanuum tuejjõõzzid da smiõttâd jiiʹjjes jouʹǩǩe pukin pueʹrmõssân suåvlaž nääʹll ââʹnned mättmateriaal.

Lââʹzzteâđaid vuäǯǯak haʹŋǩǩõspuuʹtʼteeʹjest liâdggpååʹštin: edu@av-arkki.fi

Ǩii vuäitt ââʹnned kääzzkõõzz?

Mediačeäppõs peâmm säiʹmmkääzzkõs lij meinnum oudd- da vueʹllškooulâkksai da pââiškooulâkksai čeäppõs- da mediapiõʹmme Lääʹddjânnmest. Kääzzkõõzz vuäiʹtte ââʹnned sij uʹčteeʹl da peâmmai.

Koozz materiaal vuäǯǯ ââʹnned?

Mättʼtem-meäʹrid, mii lij päärnaid da sij peâmmjid däära.

Materiaal ij õõlǥ ââʹnned kaaupla õhttvuõđin leʹbe määusla pooddin di škooultõõzzin.

Materiaal, kook lie kääzzkõõzz seʹst, juõʹǩǩnallšem kaauplaž äuʹǩǩummuš lij aainâs ǩiõlddum. Mättmateriaal da kääzzkõõzzâst õlmstõttum tuejjõõzz ij õõlǥ ââʹnned määuslaž mättʼtõõzzâst leʹbe kaaupla meäʹrid. 

Lââʹzzteâđ

Kääzzkõõzz âânnmõš ij õõlǥât sizz piâssmõõžž leʹbe registâttmõõžž.

Kääzzkõõzz puk videomateriaal lie ouddtaʹrǩǩuum da ââʹǩǩraajjmiârkkum.

Mättʼtem-materiaal lij dääras vuäǯǯamnalla AV-arkk mediapeâmmhaʹŋǩǩõõzz diõtt, koid tuärjjee jeärbi mieʹldd mättʼtõs- da kulttuurministeria, Ođđjânnam čeäppõstuåimmkåʹdd, Jenny da Antti Wihuri fondd da Svenska Kulturfonden. 

Čeäppniiʹǩǩid määuʹset čuäʹjtõskoʹrvvõõzzid haʹŋǩǩõʹsse miõttum veäʹǩǩtieʹǧǧin.