Jukka Silokunnas: Elinkaara

Tueʹjjõs: Jukka Silokunnas – Elinkaara “Reissjeei”

2011 | pešttmõš 01:20 | S

Tuejjõõzzâst

Reissjeei lij årstemsnimldõõǥǥin animõʹsttum videotuejjõs, koon vueʹlǧǧemsââʹjjen lie tiõđla dokumeeʹnt mäddõõvvi jieʹllʼjin. Tuejjõs lij sniimmâm čeäppneeʹǩǩ šõddâmpääiʹǩ šeelljast. Čeäppneǩ vuäǯǯai mäddõõvvi aaut sǩiâŋkkân eeʹjjstes ko son leäi 17-âkksaž.

Čeäppneeʹǩǩ kovvummuš tuejjõõzzâst: Õõut oummu jueʹlǧǧsââʹjj lij uʹcc, leša ääiʹj mieʹldd ǩeädgga-i šâdd kâkkjummuš, ko seämma pääiʹǩest vääʹʒʒet nokk täujja. Smiõttam oummu vuäittmõõžž vueiʹnned jiiʹjjes jieʹllem ääiʹj pirrses šõõddi muttâz. Autt mäddõõvči kuäʹss-ne luõddu, leša jiõm ǩiõrggneʹči jieʹllempââʹjjnan vueiʹnned tõn läppjed. Sniimškueʹttem juʹn ouddâl tän jieʹllikaart seämmanallšem tuejjõõzzid, koin luâđlaž mäddõõvvâmproseʹss raajât animâʹstteeʹl koon-ne ‘luâđteʹmes’ tiʹŋǧǧe.
Jieʹllikaart raajjâmpoodd ääiʹj smiõʹttem jiiʹjjes roolan tän pirrõõzzâst, mâʹst ooumaž vuäitt raajjâd luâđlaž materiaaʹlin mâid-ne, mii ij kullu luõttu. Tuejjõs oudd vuäittmõõžž smiõttâd, mäʹhtt jiânnai ääiʹj luâđast mâânn rätkkjed oummu ǩiõjin. Čeäppõs oudd lååʹv siõrrâd, siõrtää iʹlla ni mii.

Elinkaara “Reissjeei” – Saaǥǥstõõllmõõžž tuärjjõssân

Elinkaara “Reissjeei” – Projeʹktt: Jåʹttlest meälǥas

Elinkaara “Reissjeei” – Projeʹktt: Timelapse