Risto-Pekka Blom: Mita kuuluu

Tueʹjjõs: Risto-Pekka Blom – Mâiʹd kollai

2010 | pešttmõš 3:19 | S

Tuejjõõzzâst


Risto Pekka Blom tuejjõõzzâst vuõrâsooumaž ǩeâčč sniimmâm-mašinaaʹje da reäkk. Leša mäʹhtt? Nuʹtt, što kollai aivv mâʹte uʹcc ommǥiʹžžen. Jiõnn da kartt lie põõus-synkronõsttum (lip-sync), leša muđoi vaaiktelm lij pannvuõiǥâs. Nuʹbb välddõõzzâst seämma ooumaž pååǥǥast da õinn kollai mâʹte uʹcc ommǥiʹžžen. Tuejjõs nårrai määŋgin välddõõzzin, koin pukin lie seämma risttreidd. Vuõssmõs reäkkmõõžž võl påǥstâʹtte, leša siõmmnai siõmmnai tõk vuäǯǯa ǩiiččeeʹjest tuõđâš. Ommǥa reäkkmõõžž koʹlle grååtnʼjen da tõid trestjet nuʹtt puârast, što jieʹtt vuäitt njaakkâd siõmmneʹžže ǩiiččeei-i jurddjid. Tuejjõõzz lopp-pieʹll lij kuuitâǥ juʹn rämm huʹǩstõs.


Čeäppneeʹǩǩ kovvummuš tuejjõõzzâst: Tuejjõs õhttad ommǥa reäkklâs da rämm jiõnid kaʹrtte, koʹst vuõrâsoummu da -neezzan čuäʹjtâʹlle ommǥa jiõnnâz da tõõi õhttneei toobdpaaiʹǩid. Videotuejjõs ǩiõttʼtââll humoristlaž naaʹlin taarbân priimmjõõvvâd da šõddâd rääʹǩǩstemnallšeʹmmen da lekklviʹžžen.

Mâiʹd kollai – Projeʹktt: Kaart da jiõn risttreidd