Tueʹjjõs: Marja Helander – Tollstõõllâd

2016 | S

Čeäppneeʹǩǩest


Marja Helander lij säʹmmlaž snimldõk- da videočeäppneǩ. Helander lij mõõnni aaiʹjin čiŋlmõvvum sniimmâd tuejjõõzzines Sääʹmjânnam kueʹstlmid, koin kuâsttje luâđ muuttâs da industria ǩiõij. Helander tuejjõõzz taʹrǩstâʹlle vääʹnnlikstõsnalla huumoor mieʹldd äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemnääʹl da ânnʼjõžõhttsâžkååʹdd kõskksa õhttvuõđid da sâddõõzzid.


Kovvummuš tuejjõõzzâst:


Ǩiõččlõõddmõõžžnallšem vuäʹnkõsjieʹllikartt maainast sääʹmneezznest, kååʹtt määʹtǩstes Kuâlõõǥǥ njarggjânnam tuõddrin viõʹttai modeern tollstõõllâmpoodd vueʹrdʼteʹmes jääʹllʼjin. Veeidas kueʹstelm kuâdd ǩiõjid aarktlaž kuåivâsindustriast, da tuejjõs čuäʹjat še vuäʹmm sääʹm- meermainnsa.


Jieʹllikaart vuäitt ǩiõččâd še performaʹnssen, kååʹtt lij snimmum videooʹje. Čeäppneǩ Marja Helander čuäʹjtââtt tuejjõõzzâst jiõčč. Performanssčeäppvuõđ ääʹrb lie ouddâl puki ǩiiččeei ooudâst tuejjuum
čuäjtõõzzin, leša še videoperformaansin lij kuʹǩes histoor.


Viŋkk: Mediačeäppõs peâmm –seeidin käunnai še Eeva-Mari Haikala Hattara-nõmmsâž videoperformanss

Tollstõõllâd – Saaǥǥstõõllmõõžž tuärjjõssân

Tollstõõllâd – Projeʹktt: Luâtt da oummu rajjum pirrõs snimldõõǥǥin

Tollstõõllâd – Lââʹzztuâjjõs 1: Kuõbǯǯpalvvmõš