Vad betyder det?

Öppna genom att klicka på bilden!

Den nyaste delen av distributionscentret för mediekonst AV-arkkis Mediekonst fostrar!-läromedelsserie ställer frågan: Vad betyder det? Det nya läromedlet behandlar begreppet multilitteracitet, och erbjuder unga samt deras lärare och fostrare en serie videoverk med samhörande uppgifter. Multilitteracitet är ett av den mångsidiga kompetenses temaområden, som ingår i småbarnspedagogikens, den grundläggande utbildningens och gymnasiets läroplaners grunder.

Kompetens i multilitteracitet innebär vitt förstående av den omgivande världen samt självuttryck i dess olika kontext. Mediekonst fostrar!-seriens sjätte del Vad betyder det? ger nycklar till att fundera över och utveckla multilitteracitet i den digitala kulturen.

Digitaliseringen och de programmerade miljöerna har omvälvt vårt sätt att leva. Fenomenet påverkar det alldagliga livet. De digitala plattformerna och sociala medierna gör det möjligt att kommunicera snabbare och mångsidigare än någonsin. Samtidigt styr algoritmer vårt beteende, våra erfarenheter och vår verksamhet utan att vi märker det. Livet och umgänget i den digitaliserade världen kräver mångsidig multilitteracitet; både förstående och färdighet att uttrycka sig och påverka sin omgivning.

Vad betyder det?-läromedlets verk och teman är riktade speciellt till ungdomar i högstadieålder. Guidens verk är till för att fungera som inledning till eget resonerande och för att väcka frågor. Vad betyder det? lockar till att fundera över vår programmerade omgivning samt anknutna teman och framtidsutsikter. En central fråga är utvecklingen och inverkan av den artificiella intelligensen. Därutöver behandlar guiden gränsen mellan det privata och offentliga, sociala relationer, samarbete, reklam och stereotypi på internet och de sociala medierna. Nutidskonst, och mediekonst som ett av dess delområden, ger goda utgångspunkter till behandlandet av multilitteracitet. Dess språk, tecken och betydelser i hela sin omfattning ger mycket utrymme för tolkning och lockar en till att reflektera.

Förutom verken och uppgifterna, innehåller läromedlet dessutom tre artiklar som behandlar multilitteracitet. Sara Sintonen och Kristiina Kumpulainen från Helsingfors universitets utvecklingsprogram Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI), belyser begreppet multilitteracitet i sin artikel Multilitteracitet som mångfald, verksamhet och delaktighet. Artikeln presenterar kompetens i multilitteracitet som ett mera omfattande, heltäckande fenomen än en enskild färdighet eller ens läskunnighet: som en utveckling från iakttagare till aktiv deltagare med inverkan på kulturen. I artikeln Mediernas konstbaserade multilitteracitet behandlar lektor i bildkonst vid Åbo universitet Marjo Räsänen multilitteracitet ur en synvinkel som baserar sig på den visuella kulturens ”multiläsmodell” (monilukumalli) som hon själv utvecklat. Serien artiklar avslutas med bildkonstläraren Helena Björks erfarenheter om att arbeta med ungdomar i bildkonstklassen.

Vad betyder det?-guiden introducerar nytt innehåll till Mediekonst fostrar!-webbtjänsten i form av konstnärernas egna videor, i vilka de berättar om sitt arbete och verkens bakgrund. I slutet av videorna presenterar konstnärerna en uppgift, vilken fungerar som inledning till tittarens egna arbete.