Hur undersöker jag?

Konst som informationskälla

Öppna genom att klicka på bilden!

Hur undersöker jag? är fortsättning på serien till mediefostran riktade läromedel som AV-arkki producerat. Seriens fjärde guide ger färdigheter till att göra mediekonsten till en del av den heltäckande läroprocessen och till ett sätt att undersöka den omgivande världen och dess fenomen. 

Målsättningen med AV-arkkis Hur undersöker jag?-guide är att uppmuntra fostrare till att modigt använda mediekonst och dess arbetssätt som en del av den ämnesöverskridande, integrerade undervisningen.

I det fenomenbaserade lärandet bildas kunskapen i socialt umgänge som ett resultat av den mångvetenskapliga läroprocessen. Som all annan konst, förmedlar också mediekonsten på ett unikt sätt information, vilken uppstår som ett resultat av bearbetning och bemötande. I denna process spelar ens egna åsikter och ifrågasättande viktiga roller.

Guidens tre specialistartiklar behandlar punkter där medie, konst, forskning och inlärning korsar. Hannele Cantell är docent vid Helsingfors universitets institution för lärarutbildning och behandlar i sin artikel fenomenbaserat lärande: dess utgångspunkter, begrepp, processen i allmänhet samt i förhållande till konstuppfostran. Doktorand Kati Rintakorpi (PeM, BTL) tar i sin artikel “Pedagogisk dokumentation som informationskälla” upp den pedagogiska dokumentationsprocessen inom småbarnspedagogiken samt producerandet av konst som en del av den. Rintakorpi betonar speciellt möjligheten att med hjälp av dokumentationsprocessen lyfta fram frågor och information, som annars kunde vara svåra att upptäcka. I den tredje specialistartikeln fördjupar forskningsprofessor emerita (PeD, docent i socialpolitik HU) Marjatta Bardy reflektioner kring erfarenhetens betydelse som en del av läroprocessen i området mellan konst och vetenskap.