Miltä tuntuu?

Mediataide kasvattaa! -sarjan viides osa Miltä tuntuu? tarjoaa avaimia mediataiteen hyödyntämiseksi osana tunnekasvatustyötä.

Avaa opas klikkaamalla kuvaa!

Opas sisältää kuusi mediateosta ja teoksiin liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Miltä tuntuu? -opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien ja alkuopetuksen opettajien käyttöön, mutta sisällöt soveltuvat kuitenkin käytettäväksi hyvin eri ikäisten lasten kanssa. Tehtävien ja teosten lisäksi Marja Kokkosen, Minna Suoniemen ja Mimmu Rankasen asiantuntija-artikkelit antavat perustietoja taiteen avulla tapahtuvaan tunnekasvatustyöhön.

Tunteet perustuvat aina lapsen henkilökohtaiseen kokemukseen. Mikään tunne ei ole väärä eikä turha. Meillä kaikilla on samankaltaisia
tunteita, mutta jokainen näyttää ja ilmaisee niitä yksilöllisesti. Empatia on tunnekasvatuksen keskeinen tavoite. Tunnekasvatuksen tarkoituksena on ensin oppia ymmärtämään omia tunteita, jotta voimme myös ymmärtää toisen tunteita. Näin opimme eläytymään niihin ja tarpeen tullen tukemaan ja auttamaan toista.
Oppaan ja sen sisältämien mediataideteosten välityksellä haluamme ensisijaisesti kannustaa dialogiin lapsen kanssa sekä katsomisen että kokemisen kautta.

Tunteita on usein vaikea sanallistaa, eivätkä ne ole yksiselitteisiä. Tunteiden kirjo on valtava, eikä kaikille tunteille välttämättä ole edes nimeä. On tärkeää löytää eri keinoja tunneilmaisuun ja samalla pohtia niiden syitä ja seurauksia. Myös kielteisten tunteiden ja tekojen suhdetta tulee pohtia; ne ovat osa meidän kaikkien elämää.
Taide ja taiteellinen työskentely toimivat välittäjänä tunteiden ilmaisemisessa ja käsittelemisessä. Taide ei anna suoria ja yksiselitteisiä vastauksia, mutta sen avulla lapsi voi ilmaista, käsitellä ja kertoa kokemuksistaan ja tunteistaan. Taiteellinen työskentely antaa tilaa työstämiselle ja ilmaisulle; lopputuloksen sijaan koko prosessi merkitsee. Kuten taide myös tunteet ovat moniulotteisia ja monimutkaisia. Ne ovat hyvän ja huonon tai oikean ja väärän tuolla puolen. Kaikilla tunteilla on syynsä ja paikkansa elämässä, ja niitä voi oppia käsittelemään. Taiteen itseisarvo on juuri luoda tilaisuuksia ja antaa keinoja kokea ja ilmaista tunteita.

Miltä tuntuu? -videoteokset toimivat tunnekasvatuksen keskustelunavaajina. Keskustelun lisäksi haluamme kannustaa aktiiviseen mediateknologian yhdistämiseen osaksi taiteellista toimintaa päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa. Mediateknologia on osa pientenkin lasten jokapäiväistä arkea, joten sen tuominen osaksi kasvatustyötä varhaisessa vaiheessa on välttämätöntä. Erityisesti haluamme kannustaa tekemiseen sekä kriittiseen ja dialogiseen kasvatukseen. Tekeminen ei välttämättä vaadi hienoja laitteita vaan innokasta ja avointa mieltä!

Oppimateriaali on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvattajille (päiväkoti, esikoulu, alakoulun 1.–2. luokka), mutta se sopii mainiosti myös perusopetukseen ja on sovellettavissa eri oppimisympäristöihin.